Bag DIAS

 
 

Kernen i DIAS er skiftende udstillinger. DIAS er i øjeblikket i færd med at revitaliseres som DIAS 2.0. I 2019 viser vi værker fra samlingen på Vallensbæk Station.
Udstillingsprogrammet vil understrege DIAS som et sted for liv og forandring, hvor nye ideer, ny viden og nye oplevelser kan produceres og dermed deles. Den anderledes udstillingsplatform gør det muligt at åbne samtidskunsten op for en bred offentlighed og dermed at iværksætte en dialog mellem værk og beskuer på en ny, ”ikke-styret” måde. Platformen gør, at fx beskuerens bevægelse i udstillingsrummet ikke kan fastlægges og at særlige beskuelsesvinkler på værkerne ikke er givet. Denne ”åbne” tilegnelse af værkerne ser vi som en mulighed for udveksling, men også som en demokratisering af adgangen til samtidskunstens erkendelsespotentiale og betydningsfelt.
 

De kuratoriske strategier tager afsæt i den digitale kunst, udstillingsplatformens karakter og udvekslingen mellem virkelighed og samtidskunst. Der veksles mellem gruppeudstillinger og soloudstillinger. For at skabe et åbent kunstnerisk og kuratorisk miljø er der ligeledes planlagt Open Calls og inddragelse af gæstekuratorer.

Den kuratoriske profil vil afspejle DIAS’ internationale ambition, ønske om faglig udveksling samt vilje til at udvikle det digitale kunstfelt.

Generelt arbejder DIAS på tværs af en række forskellige værkkategorier og udstillingstyper, så som:
 

- tematiske udstillinger bl.a. introducerende de nyeste tendenser i mediekunst og aktuelle tematikker / samfundsdebatter.- retrospektive udstillinger inden for mediekunst fx videokunst 1960 til i dag
- udstillinger baseret på research og artist-in-residency
- mediekritik og mediespecifikke udstillinger
- netværksudstillinger
- soloudstillinger


The core of DIAS is the changing exhibitions. DIAS is currently undergoing a revitalization to DIAS 2.0. In 2019, we are displaying art at Vallensbæk Station.

The exhibition program will emphasize DIAS as a place of life and change, new ideas, new knowledge and new experiences that can be produced and thus shared. The unusual exhibition platform makes it possible to unfold contemporary art to a wide audience, and thus to initiate a dialogue between the work and the viewer in a new, “non-controlled” way. The nature of the platform makes it impossible to determine how the viewer moves in the exhibition space. This open approach to the works are an opportunity for exchange, but also a democratizing of access to the contemporary art’s cognitive potential and importance field.
 

The curatorial strategies are based on digital art, the nature of the exhibition platform and the exchange between reality and art. There will be a variation between group exhibitions and solo exhibitions. In order to create an open artistic and curatorial environment, we are also scheduling Open Calls and involving guest curators.
 

The curatorial profile will reflect DIAS’ international ambition, the desire for professional exchange and a willingness to develop the digital arts field.

In general, DIAS works across a variety of categories of works and exhibition types, such as:

– Thematic exhibitions, including Introductory the latest trends in media art and current themes / social debates.
– Retrospective exhibitions of media art such as video art from the 1960’s to today
– Exhibitions based on research and artist-in-residency
– Media criticism and media-specific exhibitions
– Network exhibitions
– Solo exhibitions

 

 

Board

Morten Schou Jørgensen (C)
Formand for Børne- og Kulturudvalget, Vallensbæk Kommune /
Chairman of the Children's and Culture Committee, Vallensbæk Municipality

 

Søren Wiborg (S)
Medlem af Børne- og Kulturudvalget, Vallensbæk Kommune /
Member of the Children's and Culture Committee, Vallensbæk Municipality

 

Johnny Le Fevre
Formand for Vallensbæk Kunstforening /

Chairman, Vallensbæk Art Society

Jenny Gräf Sheppard

Lektor, Laboratoriet for Lyd, Det Kongelige Danske Kunstakademi/
Associate Professor, Laboratory for Sound, The Royal Danish Academy of Art

Rasmus Wiinstedt Tscherning, formand / chairman
Direktør / managing director for Creative Business Cup
 

Anette Nørgaard
Netværkskonsulent, Vækstfonden /

Network Consultant, Vækstfonden

Jens Sørensen
Direktør / managing director, Timegruppen

René Offersen

Advokat, partner, DLA Piper

Kristine Kern

Director, Fotografisk Center
 

  

Curatorial Board

Hanna Wirman (fi)
research assistant professor - PolyU Design, Hong Kong

Mogens Jacobsen (dk)
artist, independent researcher, curator


Michael Juul Holm (dk)
curator