Bag DIAS

 
 

Kernen i DIAS er skiftende udstillinger.
Udstillingsprogrammet vil understrege DIAS som et sted for liv og forandring, hvor nye ideer, ny viden og nye oplevelser kan produceres og dermed deles. Den anderledes udstillingsplatform gør det muligt at åbne samtidskunsten op for en bred offentlighed og dermed at iværksætte en dialog mellem værk og beskuer på en ny, ”ikke-styret” måde. Platformen gør, at fx beskuerens bevægelse i udstillingsrummet ikke kan fastlægges og at særlige beskuelsesvinkler på værkerne ikke er givet. Denne ”åbne” tilegnelse af værkerne ser vi som en mulighed for udveksling, men også som en demokratisering af adgangen til samtidskunstens erkendelsespotentiale og betydningsfelt.
 

De kuratoriske strategier tager afsæt i den digitale kunst, udstillingsplatformens karakter og udvekslingen mellem virkelighed og samtidskunst. Der veksles mellem gruppeudstillinger og soloudstillinger. For at skabe et åbent kunstnerisk og kuratorisk miljø er der ligeledes planlagt Open Calls og inddragelse af gæstekuratorer.

Den kuratoriske profil vil afspejle DIAS’ internationale ambition, ønske om faglig udveksling samt vilje til at udvikle det digitale kunstfelt.

Generelt arbejder DIAS på tværs af en række forskellige værkkategorier og udstillingstyper, så som:
 

- tematiske udstillinger bl.a. introducerende de nyeste tendenser i mediekunst og aktuelle tematikker / samfundsdebatter.- retrospektive udstillinger inden for mediekunst fx videokunst 1960 til i dag
- udstillinger baseret på research og artist-in-residency
- mediekritik og mediespecifikke udstillinger
- netværksudstillinger
- soloudstillinger


The core of DIAS is the changing exhibitions.

The exhibition program will emphasize DIAS as a place of life and change, new ideas, new knowledge and new experiences that can be produced and thus shared. The unusual exhibition platform makes it possible to unfold contemporary art to a wide audience, and thus to initiate a dialogue between the work and the viewer in a new, “non-controlled” way. The nature of the platform makes it impossible to determine how the viewer moves in the exhibition space. This open approach to the works are an opportunity for exchange, but also a democratizing of access to the contemporary art’s cognitive potential and importance field.
 

The curatorial strategies are based on digital art, the nature of the exhibition platform and the exchange between reality and art. There will be a variation between group exhibitions and solo exhibitions. In order to create an open artistic and curatorial environment, we are also scheduling Open Calls and involving guest curators.
 

The curatorial profile will reflect DIAS’ international ambition, the desire for professional exchange and a willingness to develop the digital arts field.

In general, DIAS works across a variety of categories of works and exhibition types, such as:

– Thematic exhibitions, including Introductory the latest trends in media art and current themes / social debates.
– Retrospective exhibitions of media art such as video art from the 1960’s to today
– Exhibitions based on research and artist-in-residency
– Media criticism and media-specific exhibitions
– Network exhibitions
– Solo exhibitions

 

 

Board

Henrik Mansfeldt Witt
advokat og partner / 

lawyer and partner
 

Morten Schou Jørgensen (C)
formand for Børne- og Kulturudvalget, Vallensbæk Kommune /
chairman of the Children's and Culture Committee, Municipality of Vallensbæk

 

Søren Wiborg (S)
medlem af Børne- og Kulturudvalget, Vallensbæk Kommune /
member of the Children's and Culture Committee, Vallensbæk Municipality

 

Jette Lauritzen
formand for Vallensbæk Kunstforening /

chairman, Vallensbæk Art Society

Rasmus Wiinstedt Tscherning, formand
direktør / director
 

Merete Sanderhoff
museumsinspektør og senior rådgiver /

museum inspector and senior adviser


Mogens Jacobsen
kunstner og researcher /

artist and researcher
 

Peter Odsgard
direktør / director
 

Jesper Stieler
direktør / director

 

 

Curatorial Board

Angelika Dahl Serritzlew (dk)
art consultant, lector- Københavns Universitet

Morten Søndergaard (dk)
curator, lector - Aalborg Universitet, København

Hanna Wirman (fi)
research assistant professor - PolyU Design, Hong Kong

Jamie Allen (ca)
artist, independent researcher, curator


Jens Hauser (de/fr)
researcher, curator

Mogens Jacobsen (dk)
artist, independent researcher, curator


Michael Juul Holm (dk)
curator - Louisiana Museum of Modern Art