Videoextravaganza #3 – Translocations, or on how presence in space can change (you)

Videoextravaganza #3 – Translocations, or on how presence in space can change (you)


Fra 18. december – 8. march

Udstillingen handler om, hvordan vi som mennesker hele tiden er nødt til at tilpasse os situationen, vi befinder os i – både for at ”passe ind”, og for at finde mening og kunne genskabe os selv i en omskiftelig hverdag, hvor vi konstant udfordres af udefra kommende faktorer. Filosoffen Jean-Francois Lyotard omtaler denne tilstand som “de store fortællingers sammenbrud”. Som individer er vi blevet opmærksomme på forskelle, mangfoldighed og uforeneligheden mellem vores ønsker og overbevisninger – vi kan ikke længere forklare vores verden ud fra de traditionelle helhedsmodeller, der fx kan etableres gennem politiske systemer og religiøs overbevisning. Den postmodernistiske tid, som vi lever i, er kendetegnet ved en overflod af små fortællinger, som vi selv stykker sammen til hele, der kan give mening for den enkelte.

Titlen ”Translocations, or on how presence in space can change (you)” refererer på den ene side til det dynamiske forhold mellem den enkelte og de mange sammenhænge, vi hver især indgår i. På den anden side spiller titlen på de oversættelsesvanskeligheder, der kan opstå, når vi igen og igen skal genskabe og nyfortolke os selv i den konkrete situation, vi befinder os i. For kan vi det? Eller er det nærmere sådan, at individ og sted indgår i en eller anden form for paradoksal eller tilfældig interaktion?

Udstillingen tematiserer måden mennesker oplever og konstruerer sammenhæng mellem årsag og virkning på for at skabe mening. Værkerne er valgt udfra et ønske om at undersøge de modsatrettede forhold, der ikke umiddelbart kan forklares med almindelig logik om årsag og virkning.

Endelig fremhæver udstillingen også et stedsspecifikt forhold. DIAS er som kunsthal er baseret på at ”noget” anbringes i en ny uventet sammenhæng – og således opstår “translokation”. Kunsthallen bryder med den traditionelle ramme om kunsten, for at lade den digitale kunst, digital logik og kunstneriske strategier spille direkte sammen med virkeligheden og byrummet.